درلباس  مسئوليت و دوستي  بزرگترين گناه نا بخشودني است كه بر خي از افراد انرا به صورت پنهان بر عليه ديگران به كار مي برند در اين ميان دوست هستند اما باطن انها بر عليه فرد مثل اتش و بنزين محسوب ميشود مراقب آخرت خويش باشيبم كه انچه مارا پاداش دهد نيت ماست


ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور منبع : ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور |سياست انتقام و كينه هاي شخصي
برچسب ها :